Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet (v nadaljnjem besedilu: ŽPS) je krovna organizacija vseh laiških gibanj v župniji in skrbi za sodelovanje med duhovnikom in laiki v župniji. Delovanje ŽPS določa statut, ki je priložen v nadaljevanju.

V župniji sv. Marko v Markovcih deluje ŽPS od leta 1975. V letu 2015 smo torej člane izvolili že petnajstič, njihov mandat pa traja 5 let. Letos bilo članstvo v ŽPS podeljeno 19 članom in g. župniku. Sestavljen je iz voljenih predstavnikov posameznih vasi v župniji s strani farnega občestva in predstavnikov posameznih delujočih skupin v naši župniji.

ŽPS sestavljajo naslednji člani:

 • iz Markovcev: Stanislav Vrtačnik, Danica Kunčnik
 • iz Zabovcev: Jožica Korošec, Jože Cimerman
 • iz Nove vasi: Sonja Bezjak, Metka Kekec
 • iz Bukovcev: Katica Bezjak, Olga Meznarič
 • iz Stojncev: Franc Rožanc, Aleš Forštnarič
 • iz Borovcev: Martin Zamuda, Lidija Podpečan
 • iz Sobetincev: Vlado Plohl
 • iz Prvencev: Stanislav Kitak
 • iz Strelcev: Sabina Strelec
 • predstavnik pevcev:
 • predstavnica mladine: David Letonja
 • predstavnica Karitasa: Marinka Kostanjevec
 • predstavnik gospodarskega sveta: Daniel Vrtačnik, Slavko Rožmarin

ŽPS vodi in delo v njem usklajuje tričlansko tajništvo (župnik, tajnik in zapisnikarka). Pobude, predloge za delo in želje ter potrebe celotnega občestva pa enakopravno predstavljajo vsi člani ŽPS.

Člani se srečujejo na rednih sejah, kjer obravnavajo aktualna vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, načrtujemo pastoralne dogodke v župniji in se seznanjamo z delovanjem posameznih delujočih skupin v župniji.

Metka Kekec: »Na sejah ŽPS predelamo vse aktualne dogodke, ki jih posredujemo iz svojih vasi. Prizadevam si za poglobitev vere naših faranov, ki nam pomaga premagovati vsakdanje tegobe, saj je to naše poslanstvo .«

Martin Zamuda: »Član ŽPS sem že drugi mandat. Sem najstarejši član, vendar z mlajšimi dobro sodelujem. Kar se dogovorimo na ŽPS, tudi uresničimo, predvsem ob praznovanju farnega praznika, v jeseni pa ob zbiranju poljskih pridelkov. Dogovorimo se tudi za molitve pri božjem grobu in ob dnevu celodnevnega čaščenja..«

Sonja Bezjak: »Delo v ŽPS je zame poslanstvo in hkrati dar. Člani v ŽPS duhovno rastemo pod budnim očesom našega dušnega pastirja. Skupaj načrtujemo in se trudimo za dobro počutje vseh vasi v naši župnijski skupnosti. Hvala, da nam zaupate.«

Aleš Forštnarič: »Povabilo v ŽPS sem z veseljem sprejel in ga z veseljem in odgovornostjo tudi opravljam. Člani smo enkratna skupina ljudi različnih starosti, ki se med sabo dopolnjuje, vodi pa nas prekaljeni vodja, naš dušni pastir. Trudimo se poslušati farane, da bi se čim bolje počutili v naši fari in čim več zahajali v našo farno cerkev, posebej še mlajši. Hvala za zaupanje.«

David Letonja: »V župnijskem svetu sem predstavnik mladih. V času svojega delovanja želimo predstavniki čim bolje pomagati cerkvi in njenim vernikom. Če imate kakršno koli željo, se le obrnite na nas, in vedno bomo pripravljeni pomagati. Kot predstavnik mladih najraje pomagam pri učenju ministrantov, sprejemu novih ter pri branju božje besede. Če vas zanima kakršna koli zgoraj navedena naloga, se le obrnite na nas.«

Marinka Kostanjevec: »V ŽPS sodelujem kot predsednica župnijske Karitas. Naše poslanstvo je pomagati sočloveku v stiski; ob materialnih dobrinah tudi z lepo besedo. Veseli bomo vsakršnega predloga, ki bo vprid našemu delovanju, prav tako pa novih sodelavcev. Dežurstvo ŽK sv. Marko je vsaki prvi ponedeljek od 16. do 18. ure. Povabljeni v naše prostore.«

Franc Rožanc: »Delo in možnost sodelovanja v ŽPS je zame odgovornost in spoštljiv odnos do vseh, ki se redno zbiramo v župnijski cerkvi. Nenehno iščemo pristope, kako bi še obogatili bogoslužja in povabili tiste, ki so se od župnijske skupnosti oddaljili. Prav s tem želimo uresničevati novo evangelizacijo. Odlično delo z mladimi in sodelovanje z osnovno šolo je temelj, na katerem gradimo in sooblikujemo župnijsko občestvo. Hvala vsem, ki s koristnimi nasveti bodrite naša prizadevanja.«

Jožica Korošec: »V ŽPS sem predstavnica biblične skupine in zastopnik vasi Zabovci. Na sejah se mnogokrat razvijejo vprašanja in predlogi za našo župnijo, ki jih skupno vselej poskušamo rešiti in izbrati najboljšo možnost. Člani ŽPS se srečujemo v tromesečju oz. po potrebi, da je naša župnija vodena po Božjem načrtu.«

Sabina Strelec: »Vsi, ki smo člani ŽPS, smo tudi člani še katere druge skupine, ki deluje v župniji. S tem ima vsak svoje poslanstvo, svoje zadolžitve. Smo zelo močno jedro, ki ima zelo dobrega voditelja. Za še bolj poglobljeno izpolnjevanje dolžnosti se udeležujemo predavanj ali seminarjev, ki so nam namenjeni. Vsi člani stremimo k ciljem, da bi bilo naše jedro dovolj trdno, ker samo s tem lahko uresničujemo vse zastavljeno.«

Vlado Plohl: »Sem član ŽPS za vas Sobetinci, obenem pa tudi predstavnik ŽPS Markovci v dekanijskem svetu. Naša naloga je, da pripomoremo k rasti verskega življenja v našem okolju. Pomagamo pri pomembnih dogodkih v naši župniji, enkrat letno pa je naša naloga tudi karitativna dejavnost (nabirka po vasi).«

Katarina Bezjak: »Članica ŽPS sem prvi mandat. Sem predstavnica vasi Bukovci, zastopam pa tudi Društvo podeželskih žena in deklet občine Markovci. Druženje s skupino ŽPS mi je v veselje, lepo je in prijetno, saj jo sestavljamo člani različnih starosti, kar je pozitivno pri različnih mnenjih oziroma temah razprav. V veselje mi je, če lahko kot članica ŽPS kaj pripomorem k izboljšanju vseh vernikov. Hvaležna sem za zaupanje tega poslanstva, saj me dodatno dopolnjuje z duhovno rastjo. Hvala za zaupanje!«

Stanislav Vrtačnik: »V ŽPS sem že tretji mandat. Pred mnogimi leti me je gospod župnik prosil, če bi zložil knjige v župnišču. Od takrat naprej sodelujem z gospodom župnikom kot arhivar. Naredil sem tudi inventarni popis v župnišču, sicer pa pomagam vsako nedeljo pri jutranji maši. Z našim gospodom veliko in res rad sodelujem.«

Daniel Vrtačnik in Slavko Rožmarin: »Po cerkveni zakonodaji in dolgi tradiciji nosijo z župnikom skrb in odgovornost za cerkveno premoženje župnije cerkveni ključarji. Naloge cerkvenih ključarjev so določene v Smernicah za službo cerkvenih ključarjev. Določeno je, da župnik predlaga vsakih pet let po dva cerkvena ključarja, imenuje pa jih škof. Predlagan je lahko vsak vernik, ki je pošten, vesten, na dobrem glasu in ki se razume na gospodarske reči. Cerkvena ključarja skupaj z župnikom skrbiva za cerkev, sakralne objekte in vso cerkveno premoženje To pomeni, da se skupaj odločamo, kdaj, kaj in kako postoriti. S Slavkom Rožmarinom sva tudi člana župnijsko pastoralnega sveta. Seznanjena sva s finančnim stanjem župnije, saj sva tudi podpisnika letnega finančnega poročila.«

Lidija Podpečan: »Povabilo v ŽPS sem z veseljem sprejela, čeprav nisem točno vedela, kaj se tam počne in kaj bo moja naloga. Na sejah se pogovarjamo o različnih temah, ki so povezane z našo župnijo in verskim življenjem, o aktualnih dogodkih naše župnije in seveda tudi o tem kako spodbuditi mlade, še posebej družine, da bi prihajali k maši.«

Olga Meznarič: »Poslanstvo kot članica ŽPS opravljam prvi mandat. Zastopam vas Bukovci, kjer sem tudi predstavnica Društva podeželskih žena in deklet občine Markovci. Želim, da bi s svojo prisotnostjo v ŽPS lahko pripomogla v dobro vernikov in vseh faranov. Zaupanje članstva v ŽPS me še bolj motivira in poglablja v duhovni rasti.«

Jožef Cimerman: »Poslanstvo ŽPS pomeni zame predvsem to, da kot skupina laikov skupaj oblikujemo versko življenje in delovanje v župniji, da smo v pomoč župniku pri sooblikovanju pastorale, a skupaj zbiramo predloge in delamo načrte, da naša župnija deluje živo, da raste zavest ljudi, da naredimo nekaj dobrega za življenje v župniji, katere del smo. S tem delamo dobro zase, za svoje družine, za naše otroke, mlade in za bližnjega. Delo v ŽPS je delo z ljudmi. Nekateri izpolnjujejo pričakovanja v večji meri kot drugi. Zavedam se, da nobeno delovanje ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Moja želja je, da bi znali prisluhniti predlogom vsakega posameznega župljana, hkrati pa utrjevati župnijsko skupnost. To lahko dosežemo z odprtostjo do sprememb, s posredovanjem informacij o svojem delu širši množici vernih, v sodelovanju pri večjih slovesnostih v župniji …To delo me napolnjuje z veseljem služenja, zato se veselim vsake izpolnjene naloge, predvsem pa mi to delo pomaga odkrivati Boga v mojem življenju.«

Danica Kunčnik: »V ŽPS sem članica drugi mandat in moja vloga je pomagati v pospeševanju pastoralne dejavnosti. Seje, ki se jih redno udeležujem, so zelo zanimive. Veliko predlogov, ki jih skupaj z ostalimi člani predlagamo, jih tudi uresničimo. Na zadnji seji smo se dogovorili, da bomo v mesecu maju pričeli moliti po skupinah za duhovne poklice, za kar sem zelo vesela. Že svete maše med tednom mi dajo dodatno energijo in zadovoljstvo. Želim, da bi bile bolj obiskane.«

Stanislav Kitak: »V ŽPS sem predstavnik vasi Prvenci. Delo je zanimivo, hkrati pa odgovorno. Vesel bi bil, če bi sovaščani predlagali ideje in predloge, ki bi jih predstavil na sejah. Lepo je, da se naše delo na sejah vselej konča z zahvalno molitvijo.«

STATUT ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA V SLOVENSKIH ŠKOFIJAH

I. NARAVA IN NAMEN

1. člen: Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

2.člen: ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

3. člen: ŽPS ima svoj sedež v župnijskih prostorih.

II. USTANOVITEV

4. člen: Ustanovitev ŽPS za vse katoliške župnije določa Slovenska škofovska konferenca s posebnim odlokom.

5. člen: Ustanovitelj ŽPS je župnik, ki ga ustanovi po škofijskih določbah. Člane potrdi ordinarij.

III. SESTAVA

6. člen: Število vseh članov ŽPS, razen v izjemnih primerih, naj ne bo manjše od 7 in ne presega 25 članov. ŽPS sestavljajo:

A. - člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;

B. - voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;

C. - izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;

Č. - če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;

D. - župnik lahko imenuje največ 5 članov, da se s tem popolni sestava sveta, glede na spol, starost, poklice.

IV. PREDLAGANJE IN VOLITVE

7. člen: Predlaganje in izbira članov ŽPS se izvedejo v skladu s Pravilnikom za volitve članov ŽPS v slovenskih škofijah.

8. člen: Predlaganje in volitve članov ŽPS pripravi in vodi komisija za izbor članov novega ŽPS, ki jo imenuje dosedanji ŽPS, če tega ni, pa župnik.

9. člen: Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.

10. člen: Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki izpolnjuje pogoje v 9. členu in je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost (kan. 512 par. 1)

11. člen: Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje dekanijskemu animatorju za ŽPS seznam in naslove članov.

12. člen: Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku mandatne dobe je posameznik lahko ponovno izvoljen. V primeru, da kdo ne more več sodelovati v ŽPS ali da trikrat neupravičeno izostane, mu pravica do članstva ugasne. Nadomesti ga tisti, ki je za določeno področje prejel največ glasov, ali tisti, ki ga delegira ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik.

V. VODSTVO

13. člen: ŽPS predseduje župnik, ki sklicuje seje. To lahko opravi tudi tajnik ŽPS, če ga župnik pooblasti.

14. člen: ŽPS na svoji prvi seji izvoli tajništvo, ki ga sestavljajo: župnik, tajnik in še dva člana. Tajništvo pripravlja v soglasju z župnikom dnevni red sej, pomaga pri njihovem vodenju, dela zapisnik in skrbi za uresničevanje sprejetih sklepov. Prav tako skrbi za duhovno in študijsko oblikovanje ter primerno družabno povezovanje članov.

15. člen: Vsak član je dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS, komisija ali odbor obravnava na svojih sejah.

VI. NALOGE

16. člen: ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

17. člen: Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS; spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

VII. DELOVANJE

18. člen: ŽPS naj ustanovi trajne in začasne komisije ali odbore za določene naloge ali področja dela. Trajne so: komisija za oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost, začasne komisije ali odbori pa glede na potrebe župnije ali določenega časa. Trajne komisije imajo naslednja področja delovanja:

 1. OZNANJEVANJE:
  • član ŽPS se vsako leto sam ali z drugimi člani ŽPS udeleži duhovne obnove ali duhovnih vaj;
  • skrbi za duhovno in strokovno rast;
  • odkriva in spodbuja 'katehetske' karizme in službe v župniji in dekaniji, zato spremlja oblikovanje posameznikov in skupin, ki so v službi oznanjevanja;
  • išče nove možnosti oblikovanja odraslih v župniji;
  • skrbi za povezavo z misijoni po svetu, doma pa utrjuje misijonsko zavest.
 2. BOGOSLUŽJE:
  • ŽPS pomaga oblikovati javno mnenje, ki bo naklonjeno krščanskemu praznovanju Gospodovega dne po družinah in v župniji;
  • ŽPS odkriva in spodbuja karizme in določa službe, ki so v župniji opora za urejeno, lepo in doživeto bogoslužje;
  • skrbi za uvajanje posameznikov in družin v občestveno bogoslužno in zasebno - meditativno molitev.
 3. DOBRODELNOST:
  • ŽPS spodbuja oblikovanje javnega mnenja v duhu socialnega nauka Cerkve, pri tem pa posveča posebno skrb obrobnim, ubogim in socialno šibkim;
  • skrbi za načrtno usposabljanje posameznikov in skupin za delo v Župnijski karitas, za delovanje same Karitas in za preverjanje njenega dela ter drugih podobnih skupin;
  • v duhu misijonarskega poslanstva v župniji obravnava probleme svojega okolja;
  • skrbi za urejen, stalen in delaven pogovor s civilnimi organi in javnimi ustanovami na svojem območju.

19. člen: ŽPS ima redno sejo vsak mesec od septembra do junija. Sejo je treba sklicati tudi, če to zahteva tretjina članov. Seje so sklepčne, če je na njih vsaj polovica članov. Sklepi so veljavni, če jih izglasujeta vsaj dve tretjini navzočih članov in jih potrdi župnik.

20. člen: Vsaj teden dni pred sejo vsak član prejme pisno vabilo z dnevnim redom, ali pa se člani dogovorijo za drug način obveščanja. Odsotnost je treba opravičiti.

21. člen: Tajnik seje tehnično pripravlja, zapisnikar pa oblikuje zapisnik, ki ga potrdi ŽPS na naslednji seji. Tajnik odgovarja za tekoči arhiv.

22. člen: Za pojasnjevanje strokovnih vprašanj, za oblikovanje članov ŽPS in za druge programe lahko povabi ŽPS na svoje seje tudi zunanje sodelavce.

23. člen: Vsaka seja se začne z molitvijo, duhovno mislijo ali božjo besedo. Na seji se obravnavajo vprašanja, ki so na dnevnem redu, komisije ali odbori pa poročajo o svojem opravljenem delu in načrtih ter jih predlagajo v potrditev.

24. člen: Tajništvo ŽPS redno obvešča župnijo o svojem delu v župnijskem listu, oznanilih ali kako drugače.

25. člen: Sredstva za delovanje ŽPS (zapisnik, arhiv, potni stroški in nagrade zunanjim sodelavcem, razni pripomočki...) zagotavlja župnija.

VIII. KONČNA DOLOČBA

26. člen: Statut stopi v veljavo, ko ga potrdi Slovenska škofovska konferenca in po objavi v Sporočilih slovenskih škofij.